1. Attributes
  2. spc
  3. weapon
  4. ammo_pool_size

Ammo Pool Size

Attributes

Metadata