1. Attributes
  2. eff
  3. action
  4. modify_stat
  5. modifier_fixed

Effect Action: Modify Stat (Fixed Modifier)

Attributes

Metadata